Leader
Start Sprawozdania Zarządu

PostHeaderIcon Leader

O 4 LEADER

LEADER jest podejciem: 

?    partnerskim ? podejcie Leader jest wdraane przez lokaln grup dziaania ? lokalne partnerstwo, w ktrym uczestnicz na zasadach rwnoci rne podmioty z sektora publicznego, spoecznego i gospodarczego;

?    terytorialnym ? obszar, na ktrym wdraany jest Leader musi charakteryzowa si spjnoci geograficzn, gospodarcz, kulturow, przyrodnicza lub historyczn. Daje to szans rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania lokalnych zasobw;

?    zintegrowanym ? reprezentacja rnych grup interesw suy caej spoecznoci wiejskiej z danego regionu. Lokalna grupa dziaania opracowuje strategie rozwoju regionu, ktra czy dziaania z rnych dziedzin gospodarki np. rolnictwa, ochrony rodowiska, turystyki;

?    oddolnym ? Leader opiera si na szerokim udziale spoecznoci lokalnej w tworzeniu 
i realizacji strategii rozwoju, decyzje o kierunkach rozwoju podejmowane s przy wsppracy podmiotw dziaajcych na danym terenie;

?    innowacyjnym ? Leader daje szans do tworzenia i testowania nowatorskich metod dziaania na rzecz zintegrowanego i zrwnowaonego rozwoju oraz innowacyjnych sposobw rozwizywania lokalnych problemw;

?    zakadajcym lokalny sposb finansowania i zarzdzania ? cho autonomia LGD rni si znaczco w poszczeglnych krajach, to czynnikiem charakterystycznym dla wszystkich LGD jest moliwo samodzielnego dysponowania i zarzdzania rodkami finansowymi;

?    wspierajcym budowanie sieci midzy lokalnymi grupami dziaania ? co pozwala na wymian dowiadcze i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Cele osi 4 LEADER:

Leader jest podejciem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na okrelonym obszarze, umoliwiajcym osignicie celw osi trzeciej. Celem osi 4 jest przede wszystkim budowanie kapitau spoecznego poprzez aktywizacj mieszkacw oraz przyczynianie si do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a take polepszenie zarzdzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek poredniego wczenia lokalnych grup dziaania w system zarzdzania danym obszarem.

Realizacja podejcia Leader ma przyczyni si do aktywizacji spoecznoci wiejskich poprzez wczenie partnerw spoecznych i gospodarczych do planowania i wdraania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejcie powizane z okrelonym obszarem, wpywa na lepsze zdefiniowanie problemw obszaru i okrelenie sposobw ich rozwizania.

Leader jest oddolnym, partnerskim podejciem do rozwoju obszarw wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy dziaania (LGD), polegajcym na opracowaniu przez lokaln spoeczno wiejsk lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikajcych z niej innowacyjnych projektw czcych zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp., wiedz i umiejtnoci przedstawicieli trzech sektorw: publicznego, gospodarczego i spoecznego. Przedstawiciele tych sektorw tworz partnerstwo zwane lokalna grup dziaania, ktre jest reprezentatywne dla obszaru objtego LSR. Lokalna grupa dziaania wybiera projekty, ktrych realizacja przyczyni si do osignicia celw wsplnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Takie oddolne podejcie wzmocni spjno podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jako zarzdzania i przyczyni si do wzmocnienia kapitau spoecznego w spoeczestwach wiejskich, a take skoni do stosowania innowacyjnych rozwiza w zakresie rozwoju danego obszaru.